kamille, strona 2

68 tekstów – auto­rem jest ka­mil­le.

* * *

z brzo­zowych gałązek
zbiję łódź życia swego

poz­szy­wam blizny
w moc­ne żag­li płachty

na skro­ni umieszczę
róży kwiecie
na kol­ce nie bacząc

w morze wy­ruszę

piękno ducha
wy­maga poświęceń

przecież 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2017, 22:44

* * *

na dwor­cu znaczeń
cze­ka Chwila

jej czas
po­woli wjeżdża na peron

więc w roztargnieniu
pod­no­si swe uczucia

/i/ ku Dziś
zwra­ca swe oblicze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 22:49

* * *

dos­ko­nale uk­ryć ból
by niew­praw­ne ser­ce nie uj­rzało go...
za uśmie­chem skryć
morze łez...
proszę czy­taj z ruchu ust
d-o-b-r-z-e j-e-s-t 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2017, 01:37

Słaba to więź, jeśli zer­wać ją może jed­no szarpnięcie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 kwietnia 2017, 23:45

* * *

choć to nie wypada
deszcz dziś znów pada
zmęczył się okropnie
więc te­raz głowa moknie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2017, 17:21

* * *

Pos­trzępione niebo
pat­rzy dziś łaskawiej
przez pal­ce przepuszcza
krańce blas­ku po­ran­nej zorzy

po hu­raga­nie myśli i znaczeń
od­mienionym kra­job­raz zos­ta­wia
przez oso­by przy­pad­ki i czasy...

no­wy po­wiew chwi­li
przepływa przez mar­twe komórki
tchnienie jut­ra widziane już dziś

w świecie pełnym za­wieruch
po­goda uśmiech prze­syła skrycie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 00:05

* * *

bez­senne noce
sny uwięziły

czu­wać kazały
gdy księżyc zawitał

by nie prze­gapić
deszczu myśli
z nieba spadającego

co marzeń spełnić
nie chce
nie zdoła... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2017, 23:35

* * *

Ni­by ra­nek lecz noc ciem­na gości
by nie ro­bić snom przyk­rości
po­wieki przy­mykasz skrycie
i zaczy­nasz no­we życie

Nim roz­pocznie się świ­tanie
piękna baśń lub baj­ka powstanie
ukołysze wnet zmartwienia
i da chwilę na wytchnienia

Na ro­gu księżyca
kry­je się wiel­ka tajemnica
twe marze­nia i pragnienia
te praw­dzi­we bez mylenia

Proszę wra­caj już do świata
niech jut­rzen­ka cię oplata
lecz pa­miętaj tych słów kilka
dzień czy noc to tyl­ko chwilka 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 lutego 2017, 06:47

* * *

Aleją ciszy
krzyk biegnie

W ze­garze chwil
wie­czność zamknięta

W morzu prag­nień
stud­nia ciszy... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2017, 00:29

* * *

Po­wiew światła
jak co dnia budzi
uśpione serce
uno­si w niebiosa
ciche westchnienie
do świata
do ludzi
popatrz...
poczuj...
zrozum...

Zbyt wielu
prze­biega nie widząc
oczy serc zam­knęli dawno...
a /on/ tam trwa...
i trwa...
popatrz...
poczuj...
pomóż...

Je­den jedyny
wśród tłumów
Po­wiew światła
od­chodzi ostatni... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 stycznia 2017, 23:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 17:02Cris sko­men­to­wał tek­st Czasami te­raźniej­szość wspo­mina przeszłość [...]

4 sierpnia 2017, 20:51Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

4 sierpnia 2017, 07:48RozaR sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 23:06Naja sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

3 sierpnia 2017, 22:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st rozśpiewany wiatr mknie przez po­la [...]

31 lipca 2017, 22:35RozaR sko­men­to­wał tek­st melodia od­dechów roz­prasza mro­ki ra­dos­ne śmie­chy wśród [...]

1 lipca 2017, 01:06Salomon sko­men­to­wał tek­st zapisana kar­ta cała lecz w [...]

1 lipca 2017, 01:01kamille sko­men­to­wał tek­st Śpiewna me­lodia

16 maja 2017, 11:43kamille sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]

16 maja 2017, 08:07Salomon sko­men­to­wał tek­st chora na duszy cho­ra na [...]